GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

GLOSARIUSZ

A

ABCD: Access to Biological Collection Data - schemat organizacji informacji o bioróżnorodności, zawierający elementy opisujące dane, o układzie hierarchicznym. Wykorzystywany przez protokoły BioCASE i TAPIR.

B

BioCASE (protokół): Protokół wykorzystywany do przekazywania danych w sieci o tej samej nazwie (BioCASE - The Biological Collection Access Service for Europe). Protokół BioCASE obsługuje też niektórych dostarczycieli danych sieci GBIF. Oparty jest o schemat ABCD.

D

Darwin Core (DwC): Schemat organizacji informacji o bioróżnorodności, zawierający elementy opisujące dane, o układzie tabelarycznym (strona projektu). Prostszy niż ABCD, ale rozwijany poprzez rozszerzenia. Wykorzystywany przez protokoły DiGIR i TAPIR.
DiGIR: Distributed Generic Information Retrieval - Podstawowy protokół stosowany w sieci GBIF, działający w oparciu o schemat Darwin Core (DwC).
Dostarczyciel Danych: (Data Provider) instytucja, organizacja lub inna jednostka (np. państwo jako całość) udostępniająca dane o bioróżnorodności

P

Protokół: Ustalona metoda nawiązywania połączenia między urządzeniami komunikacyjnymi, w tym wypadku komputerami przesyłającymi dane o bioróżnorodności.

R

Rekord: Podstawowa jednostka informacji w bazach danych KSIB, rozumiana jako zestaw pól przechowujących dane o wystąpieniu organizmu w czasie i przestrzeni.

T

TAPIR: TDWG Access Protocol for Information Retrieval - najnowszy protokół wymiany danych, wykorzystywany w sieci GBIF, opracowany przez organizację Biodiversity Information Standards, działającą wcześniej pod nazwą Taxonomic Database Working Group (TDWG).

W

Węzeł danych: (Data Node) bazy danych i infrastruktura informatyczna, należące do Uczestnika lub Współpracownika KSIB, stanowiące jego reprezentację w Sieci.