GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Projekty Naukowe

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Główna strona Projektu — imbio.uw.edu.pl

Krótki opis

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota). Nastąpi to poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub nie udostępnionych poprzez sieć internetową (mobilizacja) oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym (integracja). Źródła obejmą kolekcje przyrodnicze, dane publikowane i materiały archiwalne członków konsorcjum. Dostęp do danych będzie możliwy poprzez lokalną platformę, a także poprzez Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

logo POPC

Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Polski w Mapie Bioróżnorodności (BioMap)

logo IBL Projekt realizowany jest ze środków Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Cele

  • weryfikacja i uzupełnienie dotychczasowych danych w systemie BioMap (do 2012)
  • wprowadzenie nowych rekordów na podstawie publikacji z lat 2012-2020
  • udostępnienie całości danych w BioMap
  • moduł importu, eksportu i walidacji danych
  • monografia naukowa

MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI

Główna strona Projektu — www.biomap.pl

Cel i zakres działań

Celem projektu jest integracja danych o rozmieszczeniu organizmów w oparciu o dotychczasową wiedzę pochodzącą z różnych źródeł – kolekcji przyrodniczych, współczesnych wyników badań, danych archiwalnych i bibliograficznych. Uczestniczy w nim szereg instytucji związanych z KSIB oraz duża grupa współpracowników.

Pierwszy etap działań (2010-2012) objął występujące na obszarze Polski owady z rzędów chrząszczy, motyli i pluskwiaków — łącznie ponad 12 000 gatunków. Wykonano go przy wsparciu grantem MNiSW w ramach tematu "Mapa Bioróżnorodności Polski w światowym systemie integracji danych o różnorodności biologicznej" (nr 762/N-GBIF/2010/0). Obecnie trwa kontynuacja rozpoczętych działań oraz rozszerzanie bazy informacji o kolejne grupy organizmów.

Efekty

  • techniczne: baza danych Mapy Bioróżnorodności (Baza BioMap) oraz oparte o nią aplikacje dostępowe
  • naukowe: publikacje powstałe w ramach projektu
  • organizacyjne: współpraca specjalistów, instytucji i organizacji związanych z tematyką projektu

Choć sama integracja danych nie tworzy bezpośrednio nowej wiedzy naukowej, to narzędzie szybkiego dostępu do rozproszonych wcześniej źródeł może usprawnić analizy danych i planowanie badań; ma także szansę ułatwić przyszłe działania naukowe w zakresie makroekologii, taksonomii i biogeografii. Może też znaleźć zastosowanie w działaniach aplikacyjnych, związanych z konserwatorską ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym, monitorowaniem gatunków inwazyjnych czy szkodliwych gospodarczo. Mamy nadzieję, że Mapa Bioróżnorodności stanie się przydatnym narzędziem informacji o bogatej i złożonej różnorodności biologicznej Polski.


KOLEKCJE MIZ PAN

Główna strona Projektu — kolekcje-miz.ksib.pl

Cel i zakres działań

Nasz cel to prezentacja danych o zbiorach przyrodniczych w zasobach Muzeum i Instytutu Polskiej Akademii Nauk. Dotyczy to okazów tworzących kolekcje oraz informacje powiązane.

Efekty